mTracker Tìm hiểu thêm

Hệ thống giám sát hành trình
  • Giải pháp SaaS

Giám sát hành trình

Chức năng này giúp người giám sát xem lại hành trình của nhân viên

Chức năng ghé thăm điểm trên hành trình

Người dùng có thể ghé thăm điểm bán hàng -> chọn kế hoạch -> gửi kết quả ghé thăm lên hệ thống.

Xem danh sách hành trình

Hiển thị danh sách các lộ trình đã lưu trên thiết bị, lộ trình hiển thị tên lộ trình (địa chỉ kết thúc lộ trình) thời gian bắt đầu giám sát, thời gian kết thúc giám sát. Khi người dùng chọn vào một lộ trình, lộ trình sẽ hiển thị lên bản đồ tương ứng

Xem danh sách kế hoạch

Xem vị trí gần nhất

Chức năng này giúp người giám sát xem vị trí gần nhất của nhân viên

Các chức năng quản trị

  • Quản lý người giám sat
  • Quản lý công ty
  • Quản lý nhân viên
  • Quản lý điểm bán hànghàng
  • Quản lý kế hoạch ghé